ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

“Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγεονομικής Περίθαλψης και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας (Στέγασης, Ενδιαίτησης και Υποστήριξης Ηλικιωμένων)”

 

Mε τα ακόλουθα πρότυπα

 

Το Ιδρυμα κατέχει “Ειδική Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας” βάσει ΦΕΚ 5540/27-10-2022